● สร้างความเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย
● พัฒนาความรู้ทางเทคนิคเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

สร้างพันธมิตร ขยายฐานธุรกิจสู่ลูกค้า
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน และระดับสากล

● ผลิตสารหน่วงการลามไฟได้มาตรฐานสากล
 ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

● ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรม
ให้แก่ผู้ลงทุนและพนักงานในองค์กร

● สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า เพื่อความยั่งยืน